1 write to _name
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Edm\EnumMember.cs (1)
53_name = name;
1 reference to _name
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Edm\EnumMember.cs (1)
77return _name;