1 reference to s_DateIntervalFullName
System.Data.Entity (1)
System\Data\Objects\ELinq\MethodCallTranslator.cs (1)
1486Type dateIntervalEnum = vbAssembly.GetType(s_DateIntervalFullName);