9 writes to m_noKeys
System.Data.Entity (9)
System\Data\Query\InternalTrees\NodeInfo.cs (9)
37m_noKeys = true; 44m_noKeys = keyset.m_noKeys; 57m_noKeys = false; 63m_noKeys = true; 67m_noKeys = false; 74m_noKeys = false; 80m_noKeys = true; 88m_noKeys = true; 93internal bool NoKeys { get { return m_noKeys; } set { m_noKeys = value; } }
5 references to m_noKeys
System.Data.Entity (5)
System\Data\Query\InternalTrees\NodeInfo.cs (5)
44m_noKeys = keyset.m_noKeys; 61if (left.m_noKeys || right.m_noKeys) 78if (keyVec.m_noKeys) 93internal bool NoKeys { get { return m_noKeys; } set { m_noKeys = value; } }