2 references to HandleParameterElement
System.Data.Entity (2)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\Function.cs (1)
314HandleParameterElement(reader);
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\ModelFunction.cs (1)
89HandleParameterElement(reader);