1 write to _stringComparer
System.Data.Entity (1)
System\Data\Common\EntitySql\TypeResolver.cs (1)
66_stringComparer = stringComparer;
2 references to _stringComparer
System.Data.Entity (2)
System\Data\Common\EntitySql\TypeResolver.cs (2)
72return _stringComparer.Equals(x.Name, y.Name); 78return _stringComparer.GetHashCode(obj.Name);