2 references to PullupKeys
System.Data.Entity (2)
System\Data\Query\PlanCompiler\NestPullup.cs (2)
465KeyVec keys = Command.PullupKeys(chi); 2161KeyVec drivingNodeKeys = Command.PullupKeys(drivingNode);