1 write to _nextKey1
System.Data.Entity (1)
System\Data\Objects\RelationshipEntry.cs (1)
742set { _nextKey1 = value; }
1 reference to _nextKey1
System.Data.Entity (1)
System\Data\Objects\RelationshipEntry.cs (1)
741get { return _nextKey1; }