Base:
property
Identity
System.Data.EntityModel.SchemaObjectModel.SchemaType.Identity