1 reference to CheckForDuplicateTableMapping
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\EntityContainer.cs (1)
304CheckForDuplicateTableMapping(tableKeys, entitySet);