2 writes to _tokenValue
System.Data.Entity (2)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexerHelpers.cs (2)
147_tokenValue = tokenValue; 153_tokenValue = terminal;
1 reference to _tokenValue
System.Data.Entity (1)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexerHelpers.cs (1)
163get { return _tokenValue; }