3 references to InternalKeywordDictionary
System.Data.Entity (3)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexerHelpers.cs (3)
258return CqlLexer.InternalKeywordDictionary.ContainsKey(term); 377CqlLexer.InternalKeywordDictionary.ContainsKey(symbol)) 381short keywordID = CqlLexer.InternalKeywordDictionary[symbol];