1 reference to StorageMappingItemCollection
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\MetadataCache.cs (1)
293return entry.StorageMappingItemCollection;