Base:
method
ValidateMemberForAdd
System.Data.Metadata.Edm.StructuralType.ValidateMemberForAdd(System.Data.Metadata.Edm.EdmMember)