2 references to IPos
System.Data.Entity (2)
System\Data\Common\EntitySql\CqlParserHelpers.cs (2)
148int errorPosition = _lexer.IPos; 182throw EntityUtil.EntitySqlError(_query, s, _lexer.IPos);