1 instantiation of KeyVec
System.Data.Entity (1)
System\Data\Query\InternalTrees\NodeInfo.cs (1)
237m_keys = new KeyVec(cmd);
13 references to KeyVec
System.Data.Entity (13)
System\Data\Query\InternalTrees\Command.cs (1)
1545internal KeyVec PullupKeys(Node n)
System\Data\Query\InternalTrees\NodeInfo.cs (9)
41internal void InitFrom(KeyVec keyset) 59internal void InitFrom(KeyVec left, KeyVec right) 72internal void InitFrom(List<KeyVec> keyVecList) 76foreach (KeyVec keyVec in keyVecList) 222private KeyVec m_keys; 281internal KeyVec Keys { get { return m_keys; } } 807List<KeyVec> keyVecList = new List<KeyVec>();
System\Data\Query\PlanCompiler\KeyPullup.cs (1)
61internal KeyVec GetKeys(Node node)
System\Data\Query\PlanCompiler\NestPullup.cs (2)
465KeyVec keys = Command.PullupKeys(chi); 2161KeyVec drivingNodeKeys = Command.PullupKeys(drivingNode);