3 writes to ParameterTypeSemantics
System.Data.Entity (3)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\Function.cs (3)
772ParameterTypeSemantics = ParameterTypeSemantics.ExactMatchOnly; 775ParameterTypeSemantics = ParameterTypeSemantics.AllowImplicitPromotion; 778ParameterTypeSemantics = ParameterTypeSemantics.AllowImplicitConversion;
1 reference to ParameterTypeSemantics
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Converter.cs (1)
1012ParameterTypeSemantics = somFunction.ParameterTypeSemantics,