1 write to _nextKey0
System.Data.Entity (1)
System\Data\Objects\RelationshipEntry.cs (1)
732set { _nextKey0 = value; }
1 reference to _nextKey0
System.Data.Entity (1)
System\Data\Objects\RelationshipEntry.cs (1)
731get { return _nextKey0; }