1 reference to ConvertHashToString
System.Data.Entity (1)
System\Data\Mapping\MetadataMappingHasherVisitor.HashSourceBuilder.cs (1)
166return ConvertHashToString(hash);