2 writes to _tokenId
System.Data.Entity (2)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexerHelpers.cs (2)
146_tokenId = tokenId; 152_tokenId = tokenId;
1 reference to _tokenId
System.Data.Entity (1)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexerHelpers.cs (1)
158get { return _tokenId; }