Base:
method
ResolveSecondLevelNames
System.Data.EntityModel.SchemaObjectModel.SchemaElement.ResolveSecondLevelNames()