1 reference to HandleBuiltInAttribute
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\Function.cs (1)
358HandleBuiltInAttribute(reader);