1 reference to ValidateInterFacetConsistency
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\TypeElement.cs (1)
272if (!ValidateInterFacetConsistency())