2 references to yy_mark_start
System.Data.Entity (2)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexer.cs (2)
1316yy_mark_start(); 1381yy_mark_start();