1 write to _methodName
System.Data.Entity (1)
System\Data\Objects\ELinq\MethodCallTranslator.cs (1)
363_methodName = methodName;
1 reference to _methodName
System.Data.Entity (1)
System\Data\Objects\ELinq\MethodCallTranslator.cs (1)
366internal string MethodName { get { return _methodName; } }