1 write to _schema
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\SchemaElement.cs (1)
129_schema = value;
4 references to _schema
System.Data.Entity (4)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\SchemaElement.cs (4)
125return _schema; 660if (this._schema.SchemaVersion == XmlConstants.EdmVersionForV1 || 661this._schema.SchemaVersion == XmlConstants.EdmVersionForV1_1) 671if (this._schema.SchemaVersion >= XmlConstants.EdmVersionForV2