3 references to NewToken
System.Data.Entity (3)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexerHelpers.cs (3)
398terminalToken = NewToken(keywordID, new TerminalToken(symbol, _iPos)); 492return NewToken(InternalOperatorDictionary[oper], new TerminalToken(oper, _iPos)); 516return NewToken(InternalPunctuatorDictionary[punct], new TerminalToken(punct, _iPos));