1 reference to GetAttributeValue
System.Data.Entity (1)
System\Data\Mapping\StorageMappingItemLoader.cs (1)
3451return Helper.GetAttributeValue(nav, attributeName);