3 references to AddFragment
System.Data.Entity (3)
System\Data\Mapping\StorageMappingItemLoader.cs (3)
1095entityTypeMapping.AddFragment(fragment); 1122entityTypeMapping.AddFragment(fragment); 2585associationTypeMapping.AddFragment(fragment);