1 reference to TypeResolver
System.Data.Entity (1)
System\Data\Common\EntitySql\SemanticResolver.cs (1)
126new TypeResolver(perspective, parserOptions));