1 reference to OnProviderManifestTokenNotification
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\StoreItemCollection.Loader.cs (1)
81OnProviderManifestTokenNotification,