2 writes to _fieldNames
System.Data.Entity (2)
System\Data\Common\FieldNameLookup.cs (2)
42_fieldNames = fieldNames; 55_fieldNames = fieldNames;
4 references to _fieldNames
System.Data.Entity (4)
System\Data\Common\FieldNameLookup.cs (4)
102int length = _fieldNames.Length; 104if (0 == compareInfo.Compare(fieldName, _fieldNames[i], compareOptions)) { 114int length = _fieldNames.Length; 119string fieldName = _fieldNames[i];