1 reference to HandleNiladicFunctionAttribute
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\Function.cs (1)
368HandleNiladicFunctionAttribute(reader);