1 write to sqlBytesToByteArray
System.Data.Entity (1)
System\Data\SqlClient\SqlTypesAssembly.cs (1)
200this.sqlBytesToByteArray = Expressions.Lambda<object, byte[]>("sqlBytesValue", sqlBytesVal => sqlBytesVal.ConvertTo(this.SqlBytesType).Property<byte[]>("Value")).Compile();
1 reference to sqlBytesToByteArray
System.Data.Entity (1)
System\Data\SqlClient\SqlTypesAssembly.cs (1)
279return this.sqlBytesToByteArray(sqlBytesValue);