1 write to _cspaceNamespaceName
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Edm\EntityType.cs (1)
253_cspaceNamespaceName = cspaceNamespaceName;
1 reference to _cspaceNamespaceName
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Edm\EntityType.cs (1)
279internal string CSpaceNamespaceName { get { return _cspaceNamespaceName; } }