3 writes to _lastValueCheckedForNull
System.Data.Entity (3)
System\Data\Query\ResultAssembly\BridgeDataRecord.cs (3)
164_lastValueCheckedForNull = null; 430_lastValueCheckedForNull = null; 636_lastValueCheckedForNull = columnValue;
1 reference to _lastValueCheckedForNull
System.Data.Entity (1)
System\Data\Query\ResultAssembly\BridgeDataRecord.cs (1)
426result = _lastValueCheckedForNull;