1 write to UnresolvedReturnType
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\Function.cs (1)
713UnresolvedReturnType = type;
4 references to UnresolvedReturnType
System.Data.Entity (4)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\Function.cs (2)
400Schema.ResolveTypeName(this, UnresolvedReturnType, out _type); 688Debug.Assert(UnresolvedReturnType == null);
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\ModelFunction.cs (2)
118if (null != UnresolvedReturnType) 120if (Schema.ResolveTypeName(this, UnresolvedReturnType, out _type))