3 writes to NextKey1
System.Data.Entity (3)
System\Data\Objects\EntityEntry.cs (2)
688current.NextKey1 = null; 700previous.NextKey1 = next;
System\Data\Objects\RelationshipEntry.cs (1)
722NextKey1 = nextEnd;
3 references to NextKey1
System.Data.Entity (3)
System\Data\Objects\EntityEntry.cs (2)
687next = current.NextKey1; 710current = currentIsKey0 ? current.NextKey0 : current.NextKey1;
System\Data\Objects\RelationshipEntry.cs (1)
709return (entityKey.Equals(Key0) ? NextKey0 : NextKey1);