1 write to _invalidAliasNames
System.Data.Entity (1)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexerHelpers.cs (1)
973_invalidAliasNames = invalidAliasName;
2 references to _invalidAliasNames
System.Data.Entity (2)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexerHelpers.cs (2)
918if (null == _invalidAliasNames) 976return _invalidAliasNames;