1 write to _type
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Edm\EntityType.cs (1)
252_type = type.TypeHandle;
1 reference to _type
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Edm\EntityType.cs (1)
274get { return Type.GetTypeFromHandle(_type); }