1 reference to GetItemTypeInformation
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Edm\MetadataPropertyCollection.cs (1)
42ItemTypeInformation itemTypeInformation = GetItemTypeInformation(type);