Base:
method
ResolveTopLevelNames
System.Data.EntityModel.SchemaObjectModel.SchemaElement.ResolveTopLevelNames()
2 references to ResolveTopLevelNames
System.Data.Entity (2)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\ReferentialConstraint.cs (2)
332_dependentRole.ResolveTopLevelNames(); 334_principalRole.ResolveTopLevelNames();