2 references to PolygonFromText
System.Data.Entity (2)
System\Data\Objects\ELinq\SpatialMethodCallTranslator.cs (2)
68yield return GetStaticMethod(() => System.Data.Spatial.DbGeography.PolygonFromText(default(string), default(int))); 148result.Add(GetStaticMethod(() => System.Data.Spatial.DbGeography.PolygonFromText(default(string), default(int))), "GeographyPolygonFromText");