1 write to _storeExtendedDataRecord
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityClient\EntityDataReader.cs (1)
47this._storeExtendedDataRecord = storeDataReader as IExtendedDataRecord;
4 references to _storeExtendedDataRecord
System.Data.Entity (4)
System\Data\EntityClient\EntityDataReader.cs (4)
149if (null == this._storeExtendedDataRecord) 155return this._storeExtendedDataRecord.DataRecordInfo; 506if (null == this._storeExtendedDataRecord) 512return this._storeExtendedDataRecord.GetDataRecord(i);