Base:
method
ResolveTopLevelNames
System.Data.EntityModel.SchemaObjectModel.SchemaElement.ResolveTopLevelNames()