1 reference to HandlePrimitiveTypeKindAttribute
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\TypeElement.cs (1)
92HandlePrimitiveTypeKindAttribute(reader);