1 reference to KeyVec
System.Data.Entity (1)
System\Data\Query\InternalTrees\NodeInfo.cs (1)
237m_keys = new KeyVec(cmd);