2 writes to _storeItemCollection
System.Data.Entity.Design (2)
System\Data\Entity\Design\EntityStoreSchemaGenerator.cs (2)
141_storeItemCollection = null; 205_storeItemCollection = session.ItemCollection;
1 reference to _storeItemCollection
System.Data.Entity.Design (1)
System\Data\Entity\Design\EntityStoreSchemaGenerator.cs (1)
84return _storeItemCollection;