1 reference to InferKeyColumns
System.Data.Entity.Design (1)
System\Data\Entity\Design\EntityStoreSchemaGenerator.cs (1)
1169if (InferKeyColumns(session, columns, pKeys, tableKey, ref primaryKeys))