Base:
method
IsSingular
System.Data.Entity.Design.PluralizationServices.PluralizationService.IsSingular(System.String)