3 references to ThrowOnAnyNonWarningErrors
System.Data.Entity.Design (3)
System\Data\EntityModel\EntityClassGenerator.cs (3)
155ThrowOnAnyNonWarningErrors(errors); 246ThrowOnAnyNonWarningErrors(errors); 302ThrowOnAnyNonWarningErrors(errors);